Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatvédelmi és Adatkezelési

Tájékoztató

 

 

 

Pécsi Andrea egyéni vállalkozó

Eliza fehérnemű bolt

 

természetes személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelő neve: Pécsi Andrea egyéni vállalkozó

Verziószám: v1.0

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére.

 

Érvényes 2018.05.23-tól

1. fejezet

Általános  nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó  tájékoztató

 

1.1    Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja

 

A Pécsi Andrea egyéni vállalkozó, 9700 Szombathely Szent Márton utca 13. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Pécsi Andrea egyéni vállalkozó adatkezelésivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a HYPERLINK "https://elizafehernemu.hu/hu/adatkezelesi_tajekoztato/"https://elizafehernemu.hu/hu/adatkezelesi_tajekoztato/ címen, illetve kifüggesztve a székhelyén.

 

A Pécsi Andrea egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásról kellő időben értesíti a közönségét, ez előzőekben megadott webcímen.

 

A Pécsi Andrea egyéni vállalkozó elkötelezett ügyfele és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pécsi Andrea egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja.

 

1.2    Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

 

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”ként megjelölt személy (aki, vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja) (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván és  ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

 

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és  ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges  naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

1.3    Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

 

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a könyveléshez) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az  adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezetet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.

 

 

2. fejezet

Az adatkezelő adatai

 

2.1    Az adatkezelő adatai

 

Név:

Pécsi Andrea egyéni vállalkozó

Székhely címe:

9700 Szombathely Kassa utca 51.

 

Levelezési cím:

Pécsi Andrea, 9700 Szombathely Kassa utca 51.

 

Nyilvántartási szám:

21364905

A bejegyző bíróság megnevezése:

 

 

Adószám:

60539605-2-38

 

 

 

2.2    DPO – Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

 

Amennyiben kérdése van társaságunk felé, az alábbi elérhetőségen tud velünk kapcsolatba lépni. Adatvédelmi tisztviselőnk szívesen áll a rendelkezésére.

 

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:

Fehér Norbert

Levelezési címe:

Pécsi Andrea, 9700 Szombathely Kassa utca 51.

E-mail címe:

fehermacko@gmail.com

Telefonszáma:

06 70 9420884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 fejezet

A kezelt személyes adatok köre, adatkezelési célokként,

külön-külön meghatározva

 

1. számú cél - Üzlet üzemeltetésével, számlázással kapcsolatos adatbázis kezelése

 

Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Fehér Norbert

Telefonszám: 06 70 9420884

Email cím: fehermacko@gmail.com

Adatkezelő adószáma: 60539605-2-38

Adatkezelő neve: Pécsi Andrea egyéni vállalkozó

Adatkezelő típusa: Egyéni vállalkozó

Ország: Magyarország

Irányítószám: 9700

Település neve: Szombathely

Közterület neve, közterület típusa, házszám: Kassa utca 51.

 

Tényleges adatkezelés címe: 9700  Szombathely Szent Márton utca 13.

 

Az adatkezelés célja: Az üzletben történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése

 

    Adatkezelés céljának leírása: árucikk és szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása.

 

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat tekintve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

 

Adatfeldolgozás

Könyvelési szolgáltató

Kapcsolattartó neve: Pál Csaba

Telefonszám: 06 94 509580

Email cím: pal.csaba@vasibilanz.hu

Adatfeldolgozó neve: Vasi Bilanz Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Számviteli, könyvelési szolgáltatás

Ország: Magyarország

Irányítószám: 9700

Település neve: Szombathely

Közterület neve, közterület típusa, házszám: Károly Róbert utca 13. fszt. 1.

Adatfeldolgozás helye: 9700 Szombathely Károly Róbert utca 13. fszt. 1.

Adatfeldolgozási technológia: számviteli programmal és manuálisan

 

 

 

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

 

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

 

Vezetéknév, Keresztnév

Kapcsolattartáshoz, számlázáshoz

 

E-mail cím

 

kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához

 

 

Értesítési telefonszám

Kapcsolattartáshoz

 

Számlázási név (ha eltér)

Számlázáshoz

 

 

Számlázási cím (ország, irsz, város, utca, házszám)

 

Számlázáshoz

 

 

Szállítási cím, amennyiben eltér a számlázási címtől (ország, irsz, város, utca, házszám)

 

Számlázáshoz

 

 

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges a jelen adatkezelési céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott ideig, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.

 

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

 

Érintettek köre: A  megvásárolható árut szolgáltatást megrendelő természetes személyek

 

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.

 

 

Adattovábbítás

Ezen célú adatkezelés során kezelt adatok az Adatkezelési Tájékoztató “Adattovábbítások” fejezete 1.számú adattovábbítás alatt megtalálható adatfeldolgozók  részére kerülnek továbbításra.

 

2. számú cél - Minőségi kifogások kezelése, visszavét

 

1.)        Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Fehér Norbert

Telefonszám: 06 70 9420884

Email cím: fehermacko@gmail.com

Adatkezelő adószáma: 60539605-2-38

Adatkezelő neve: Pécsi Andrea egyéni vállalkozó

Adatkezelő típusa: Egyéni vállalkozó

Ország: Magyarország

Irányítószám: 9700

Település neve: Szombathely

Közterület neve, közterület típusa, házszám: Kassa utca 51.

 

Tényleges adatkezelés címe: 9700  Szombathely Szent Márton utca 13.

 

Az adatkezelés célja: A vállalkozás által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

 

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: A Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

 

Adatfeldolgozás

Ezen adatkezelési céllal nincs adatfeldolgozási tevékenység.

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

 

a panasz egyedi azonosítószáma

beazonosíthatóság

 

a vásárló neve, lakcíme

Törvényi kötelezettség

 

a panasz leírása

Törvényi kötelezettség

 

 

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges a jelen adatkezelési céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatok kezelésének időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,

A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

 

Érintettek köre: A  megvásárolható árut szolgáltatást megrendelő természetes személyek

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.

 

3. számú cél - Vagyonvédelmi megfigyelőrendszer adatbázisának kezelése

 

1.)        Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Fehér Norbert

Telefonszám: 06 70 9420884

Email cím: fehermacko@gmail.com

Adatkezelő adószáma: 60539605-2-38

Adatkezelő neve: Pécsi Andrea egyéni vállalkozó

Adatkezelő típusa: Egyéni vállalkozó

Ország: Magyarország

Irányítószám: 9700

Település neve: Szombathely

Közterület neve, közterület típusa, házszám: Kassa utca 51.

 

Tényleges adatkezelés címe: 9700  Szombathely Szent Márton utca 13.

 

Az adatkezelés célja: Az üzlet vagyonvédelmi célú megfigyelése és a rögzített kamerafelvétel tárolása

 

Adatkezelés céljának leírása:  Az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az üzlet területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek az érintettek előzetes tájékoztatása mellett

 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása az üzlet  területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a vállalkozásnak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

 

Adatfeldolgozás

Ezen adatkezelési céllal összefüggésben adatfeldolgozási tevékenység nem történik. Hatósági eljárás során a hatóság külön felhívására a hatóság részére az adatbetekintést és ha szükséges az adattovábbítást a vonatkozó törvények szabályozzák.

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

 

Elektronikusan rögzített képmás, hang-, videofelvétel és/vagy fotó

 

Vagyonvédelmi és balesetmegelőzési, bizonyítási célból

 

 

Rögzítés időpontja és helyszíne

A beazonosíthatóság céljából

 

 

A kezelt adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges a jelen adatkezelési céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül – de őt tájékoztatva kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő az ezen céllal kezelt személyes adatokat ha egyéb esemény nem indokolja, 72 óra elteltével törli, egyéb esetben a kameraszabályzatban meghatározott ideig tárolja.

 

Az adatok forrása: Zárt kamerarendszerrel felvett adat

 

Érintettek köre: A  vállalkozás alkalmazottai, egyéb okból az épületbe belépő személyek.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai valamint az erre a célra kinevezett alkalmazottjai férhetnek hozzá.

Adattovábbítás

Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

 

4. számú cél - Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő adatkezelése

 

1.)        Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Fehér Norbert

Telefonszám: 06 70 9420884

Email cím: fehermacko@gmail.com

Adatkezelő adószáma: 60539605-2-38

Adatkezelő neve: Pécsi Andrea egyéni vállalkozó

Adatkezelő típusa: Egyéni vállalkozó

Ország: Magyarország

Irányítószám: 9700

Település neve: Szombathely

Közterület neve, közterület típusa, házszám: Kassa utca 51.

 

Tényleges adatkezelés címe: 9700  Szombathely Szent Márton utca 13.

 

Az adatkezelés célja:  A munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása

 

Adatkezelés jogalapja: Törvényi felhatalmazás

 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3) bekezdése és az érintett hozzájárulása  - Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont és 6. § (6) bekezdése

 

5.)     Adatfeldolgozás

Könyvelési szolgáltató

Kapcsolattartó neve: Pál Csaba

Telefonszám: 06 94 509580

Email cím: pal.csaba@vasibilanz.hu

Adatfeldolgozó neve: Vasi Bilanz Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Számviteli, könyvelési szolgáltatás

Ország: Magyarország

Irányítószám: 9700

Település neve: Szombathely

Közterület neve, közterület típusa, házszám: Károly Róbert utca 13. fszt. 1.

Adatfeldolgozás helye: 9700 Szombathely Károly Róbert utca 13. fszt. 1.

Adatfeldolgozási technológia: számviteli programmal és manuálisan

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

munkavállaló kapcsán:

− neve,

− születési neve, helye és ideje,

− állampolgársága,

− törzsszáma,

− anyja születési neve,

− lakóhelyének címe, tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),

− magán-nyugdíjpénztári tagság ténye, belépés ideje (év, hó, nap), bank neve és kódja

− adóazonosító jele,

− társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),

− nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),

− folyószámla száma,

− munkaviszony kezdő napja,

− biztosítási jogviszony típusa,

− heti munkaórák száma,

− telefonszáma,

− családi állapota,

− végzettséget igazoló okmány másolati példánya,

− munka-alkalmassági egészségügyi igazolás,

− munkaköre,

− orvosi alkalmasság ténye,

− erkölcsi bizonyítványának kiállításának dátuma, okmányszáma, kérelem azonosítója,

− a leszámolást követően a munkaköri alkalmassági záró orvosi vizsgálat elvégzésének ténye,

− meghatározott munkakörben vezetési engedély kategóriánkénti egészségügyi alkalmasságának

lejártának időpontja,

− főálláson kívüli munkavégzés esetén jogviszony jellege, munkáltató neve és székhelye, a főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, elvégzendő tevékenység,

− az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását

megállapítását igazoló okmány fénymásolata, fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló okmány fénymásolata

 

Pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának, élettársának

− születési helye és ideje,

− lakcíme,

− anyja neve

− társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám)

− adóazonosító jele,

− érvényes diákigazolvány meglétének ténye

 

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges a jelen adatkezelési céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül – de őt tájékoztatva kezelhet.

 

A Munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők. (Pl. pótszabadság, családi adókedvezmény)

Személyügyi terület adatkezelésének jogalapja esetenként más jogszabály. Az adatkezelés időtartama az adott területre vonatkozó jogszabályok által meghatározott. (Pl. SZJA törvény Mt.)

A személyügyi adatkezelések körében a nem közvetlenül a munkaviszonyból eredeztetett adatkezelések során minden esetben be kell szerezni, a kezeléshez felhasznált nyomtatványba be kell emelni szövegszerűen – az érintett kifejezett hozzájárulását, az adatkezelés céljának és várható időtartamának megjelölésével.

 

Munkavállalók adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek célja a munkavállalók előzetes tájékoztatása az adatkezelésről.

 

Az adatok kezelésének időtartama:

    − az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint

    − munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig,

    − munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló

jogszabályokban meghatározott határideig

 

Az adatok forrása: Az érintettől és egyes esetekben harmadik személytől származó adatok.

 

Érintettek köre: A  vállalkozás alkalmazottai, egyes esetekben azok hozzátartozói.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai valamint az erre a célra kinevezett alkalmazottjai férhetnek hozzá.

 

Adattovábbítás

Ezen célú adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelési Tájékoztató “Adattovábbítások” fejezete 1.számú adattovábbítás alatt megtalálható adatfeldolgozók  részére kerülnek továbbításra.

 

 

4. fejezet

Az adatkezelő egyedi adatkezelése

 

Jelen esetben nem releváns

 

5. fejezet

Adattovábbítások

Megjegyzés: amennyiben  nem továbbítasz adatot harmadik fél részére, ezt a III. fejezetet töröld

1. számú adattovábbítás  Könyvelési, számviteli célú adattovábbítás

Adatátvevő harmadik személy: Vasi Bilanz Kft.

továbbított adatok fajtája, felsorolásuk: Számviteli, munkaügyi, bérszámfejtési dokumentumok

Adattovábbítás címzettjének neve, teljes címe: Vasi Bilanz Kft. - 9700 Szombathely, Károly Róbert utca 13. fszt. 1.

Adattovábbítás jogalapja:   törvény rendelkezése alapján

Adattovábbítás jogalapjának megnevezése:    Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, valamint a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3) bekezdésezámozva, egymástól elkülönítve megjelölni!

 

6. fejezet

Cookie-k (Sütik)

 

6.1    A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

6.2    Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Pécsi Andrea egyéni vállalkozó weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

 

Az Pécsi Andrea egyéni vállalkozó weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Pécsi Andrea egyéni vállalkozó anonimizált információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

7. fejezet

Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog

 

A Pécsi Andrea egyéni vállalkozó megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A Pécsi Andrea egyéni vállalkozó Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a következő linken érthető el: HYPERLINK "https://elizafehernemu.hu/hu/adatkezelesi_tajekoztato/"https://elizafehernemu.hu/hu/adatkezelesi_tajekoztato/

Kinyomtatott formában a: 9700 Szombathely Szent Márton utca 13. alatti üzletben kifüggesztve.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban : érintett ) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá  az érintett személyes adatainak továbbítása esetén  az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

7.3    Helyesbítés joga - Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését

 

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

 

Törléshez való jog - Kérelmezheti személyes adatainak  a kötelező adatkezelés kivételével  törlését

 

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha

annak kezelése jogellenes;

az hiányos vagy téves  és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható , feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog – Az érintett kérelmezheti személyes adatainak  a kötelező adatkezelés kivételével  korlátozását

 

Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Az adatkezelő akkor korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok zárolását, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő, a zárolásról, értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Adathordozáshoz való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

 

Postai leve

Eliza Fehérnemű bolt - Magyar